FÅ ATHENA-NYHETER SÖKNING AV FASTIGHETER
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Om denna policy

Denna sekretesspolicy och det allmänna sekretessmeddelandet gäller för Property Webmasters. Vi på Property Webmasters tar din integritet på allvar och denna policy och detta meddelande har utarbetats i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen ("GDPR"), med stöd av det juridiska teamet på www.legalo.co.uk.

Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi tar hand om dina personuppgifter (i alla situationer där vi samlar in dina uppgifter) och redogör för dina integritetsrättigheter och förklarar också hur lagen och vårt förhållningssätt till integritet och personuppgifter skyddar dig.

Det här sekretessmeddelandet kompletterar andra sekretessmeddelanden som vi kan tillhandahålla dig när vi samlar in uppgifter från dig och bör läsas tillsammans med dessa meddelanden.

Information som vi samlar in

Vi samlar in, bearbetar och lagrar personuppgifter endast om de tillhandahålls oss direkt av dig. Du kan göra detta i din egenskap av användare av denna webbplats, genom att fråga om våra varor eller tjänster, genom att bli kund eller leverantör eller potentiell leverantör.

Personlig information omfattar all information som rör dig som identifierbar person. Nedan finns exempel på den typ av uppgifter som kan ingå:

 • Identitetsuppgifter, inklusive förnamn, efternamn, flicknamn, födelsedatum, kön, civilstånd och användarnamn eller liknande identifierare.
 • Kontaktuppgifter kan omfatta fakturering, inköpsorder, hem- eller arbetsadress, e-postadress och telefonnummer, personlig titel eller arbetstitel och befattning.
 • Finansiella uppgifter kan omfatta uppgifter om bankkonto och betalkort.
 • Uppgifter av särskild kategori, t.ex. hälsouppgifter eller medicinska uppgifter, uppgifter om din ras, religion, kön och politiska åsikter.
 • Transaktionsuppgifter kan omfatta betalningar för produkter och tjänster som du har köpt av oss eller i samband med betalningar som vi har gjort till dig.
 • Tekniska data kan inkludera IP-adress (Internet Protocol), typ och version av webbläsare, tidszon och plats, typer och versioner av insticksprogram för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter som används för att komma åt denna webbplats.
 • Profil och användningsdata kan omfatta förfrågningar som du skickar in, information om köp, feedback och enkätsvar samt hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
 • Marknadsföringsuppgifter kan innehålla uppgifter om eventuella preferenser som du har meddelat oss om när det gäller marknadsföringskommunikation från oss.

Vi kan också samla in icke-personliga uppgifter, t.ex. aggregerade uppgifter som är uppgifter som kan erhållas från dina personuppgifter, men som inte direkt eller indirekt identifierar dig. Detta kan inkludera användningsdata som beskriver hur du använder vår webbplats och vilka funktioner och områden som du har interagerat med.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

En rad olika metoder kan användas för att samla in data, bland annat följande metoder:

 • Direkt interaktion med oss personligen, via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Du kan ge oss dina identitets-, kontakt- och finansiella uppgifter.
 • Automatiserad teknik eller interaktioner med vår webbplats genom att använda webbformuläret. Du kan ge oss identitets-, kontakt- och finansiell information.
 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor (tredje part kan användas vid behandling av kategorierna identitet, kontakt och finansiella personuppgifter).

Uppgifternas noggrannhet

Det är viktigt att de uppgifter som vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om dina uppgifter ändras ber vi dig meddela oss så att vi kan uppdatera våra register.

Användning av din information

Vi kan komma att behålla och behandla personuppgifter som du lämnar till oss i enlighet med GDPR.

Den information som vi samlar in och lagrar om dig används i första hand:

 • För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, kommunicera med dig och uppfylla våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig. Detta kan inkludera identitets-, kontakt-, finans- och transaktionsuppgifter.
 • För att meddela dig om eventuella förändringar i vår verksamhet, t.ex. förbättringar av vår webbplats eller ändringar av tjänster/produkter, som kan påverka vår service eller vårt förhållande till dig. Detta kan omfatta identitets- och kontaktuppgifter.
 • Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig med information om varor och tjänster som liknar dem som tidigare sålts till dig. Detta kan omfatta identitets- och kontaktuppgifter.
 • Om du har samtyckt till att få sådan information, för att tillhandahålla information om andra parters produkter eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan inkludera identitets-, kontakt- och marknadsföringsuppgifter.
 • Om du har samtyckt till att ta emot våra e-brev för att ge dig detta. Detta kan omfatta identitets- och kontaktuppgifter.
 • När vi måste uppfylla en rättslig skyldighet. Detta kan omfatta identitets-, kontakt- och transaktionsuppgifter.
 • När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen. Detta kan omfatta alla typer av uppgifter.

När vi samlar in dina uppgifter för marknadsföringsändamål kommer vi alltid att be om ditt samtycke, vid den tidpunkt då uppgifterna samlas in, för att använda dina uppgifter för det ändamålet.

Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med tredje part för deras marknadsföringsändamål. Detta kan vara för att göra det möjligt för relevanta tredje parter att informera dig om produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter av ett annat skäl än det syfte för vilket de ursprungligen inhämtades om vi anser att vi behöver använda dem för det andra syftet och har ett legitimt intresse av att göra det.

Utlämnande av din information

Det finns en rad omständigheter där vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part. Dessa inkluderar:

 • Tillsynsorgan. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tillsynsmyndigheter för att vi ska kunna följa lagen och för att hjälpa till att skydda mot bedrägerier och minimera kreditrisker. Detta kan omfatta identitets-, kontakt- och transaktionsuppgifter.
 • Våra leverantörer. Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje parter som är involverade i utförandet av våra tjänster till dig. Detta kan omfatta identitets-, kontakt- och transaktionsuppgifter.
 • Marknadsföring från tredje part. Om du har samtyckt till det kan vi lämna dina uppgifter till utvalda tredje parter som kan kontakta dig om deras varor eller tjänster som du kan vara intresserad av. Detta kan inkludera identitets-, kontakt- och marknadsföringsuppgifter.
 • Försäljning av företag. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter utanför vår organisation: (a) i händelse av att vi säljer eller köper någon verksamhet eller några tillgångar, i vilket fall vi kan lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar; och (b) om Property Webmasters verksamhet köps av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som Property Webmasters innehar om sina kunder kommer att vara en av de tillgångar som överförs till köparen. En sådan överföring kommer dock endast att ske på villkor att sekretessen för dina personuppgifter skyddas och att villkoren i denna sekretesspolicy fortsätter att följas av mottagaren.

Observera att vi inte avslöjar information om identifierbara individer för våra annonsörer, men vi kan vid enstaka tillfällen förse dem med aggregerade uppgifter om våra besökare och kunder på webbplatsen.

Kontroll av användningen av dina uppgifter

Om vi förlitar oss på samtycke som laglig grund för behandling av dina uppgifter kan du när som helst återkalla eller ändra detta samtycke.

ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Enligt artikel 18 i lag nr 144/2015 av den 8 september informerar vi dig om att konsumenten i händelse av tvist eller missnöje med den tillhandahållna tjänsten eller produkten kan kontakta centret för alternativ tvistlösning CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO DE LISBOA, där Athena Advisers är medlem.
Du kan kontakta CACCL via webbplatsen www.centroarbitragemlisboa.pt eller genom att använda deras juridiska e-postadress juridico@centroarbitragemlisboa.pt.

Adress:

Rua dos Douradores, n.º 116, 2.º andar
1100-207 Lisboa
+351 218 807 030

FRÅGA PÅ

KONTAKT pil till höger stäng